Keresési találatok

Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség “Kálvineum” Idősek Otthona

  „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét” Gal 6,2

A Kálvineum Idősek Otthona 2005 januárjában a fenti bibliai igevers lelkületével nyitotta meg kapuit Nyíregyháza-Sóstófürdőn azon idős emberek előtt, akik életük alkonyát kortársaikkal családias, szép környezetben, szeretetteljes közegben szeretnék megélni. A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő integrált, vegyes profilú intézményben a kezdetekben bentlakásos részleg, támogató szolgálat, valamint idősek klubja működött.
Intézményünk (országos ellátási területtel) 50 fő bentlakását biztosítja 1 és 2 ágyas szobákban az ellátottak saját bútoraival berendezve. Igyekszünk segítséget nyújtani az új életvitelhez való alkalmazkodásban, ugyanakkor lehetővé tesszük, hogy a régi otthonból is megmaradhasson egy kis darabka. Külön részlegben gondoskodunk demens betegeinkről mind a bentlakásos, mind a nappali ellátások esetében. 2011-ben bővítettük a szolgáltatások körét: a házi segítségnyújtás megszervezésével segítséget nyújtunk 90 fő szociálisan rászoruló részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szociális étkeztetés keretében átlagosan 1300 fő szociálisan rászorult részére a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetést jelenleg a megyeszékhelyen biztosítjuk, de lehetőségünk van Nyíregyháza kistérséghez tartozó településeken is ellátni ezt a feladatot: Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő közigazgatási területén.

Lakóink és munkatársaink formálódó keresztény gyülekezetként élik mindennapjaikat, melynek szerves részét képezik nem csak a reggeli áhítatok, az intézményi lelkésszel folytatott beszélgetések, hanem a közös foglalkozások, programok, kirándulások is.
A falak között, a mindennapokban igazi csapatmunka folyik. Az intézmény vezetősége, minden gondozó, ápoló, konyhai dolgozó, a háziorvos, valamint irodai munkatárs arra törekszik, hogy idős ellátottaink lelkileg, testileg és szellemileg is biztonságban, kényelemben, a közösség és a társadalom fontos tagjaként érezzék magukat.
A Kálvineum Idősek Otthona 10 éves működése alatt mindvégig az volt a célunk, hogy a mindennapos tevékenység és segítségnyújtás során, a cselekedeteken keresztül Krisztus ábrázolódjon ki az ellátottaknak. Krisztus követése mellett az is kötelességünk, hogy betartsuk a negyedik parancsolatot, az idősek tisztelete és segítése révén. Növekednünk kell a hit által, azaz aktívan, cselekvően kell megélnünk a hitünket, Isten dicsőségét hirdetve a szolgálaton keresztül. Az intézmény szeretetszolgálatának munkatársai szakemberek, akik szolgálatukat hivatásszerűen végzik szakmai tudásuk legjavával, de egyben keresztyéni alázattal, hívő lélekkel.
Mindannyian Egyházközségünket képviseljük életünkkel és szolgálatunkkal.

A

“Kálvineum” Idősek Otthona szolgáltatásainak működési területe:

Idősek otthona: országos
Nappali ellátás: Nyíregyháza város közigazgatási területe
Támogató szolgáltatás: Nyíregyháza város közigazgatási területe
Étkeztetés: Nyíregyháza kistérséghez tartozó települések területe
Házi segítségnyújtás: Nyíregyháza kistérséghez tartozó települések (Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő) Közigazgatási területe.

Az intézmény feladatai és működési rendje:

Az intézmény feladata, hogy teljes körű ápolást, gondozást végezzen minden egyes ellátottja részére az ellátási típusnak megfelelően.

Az idősek otthona :

Bentlakásos intézményi elhelyezést nyújt azoknak az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) gondoskodunk feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Az ellátás tartalmát megállapodás határozza meg.

A szakmai rendeletben előírtak szerint biztosítja az egyénnek megfelelő bánásmódot, ellátottjainak teljes ellátását, a személyre szabott gondozását, és egyformán minden ellátott részére biztosítja:

– Az épület folyamatos világítását, a meleg víz ellátását és idényszerűen a fűtést,
– az életkornak és egészségi állapotnak megfelelő (diétás) napi háromszori étkezést, (diabétesz  esetén az ötszörit), melyből egy mindig meleg étel,
– 24 órás folyamatos felügyeletet szakképzett ápolókkal, gondozókkal,
– szükség esetén a lakók szakrendelésre szállítását, kórházi elhelyezését,
– az alapgyógyszer-készletben szereplő gyógyszereket térítésmentesen,
– szükség szerint ágyneműt és ágyhuzatot,
– az ágyhuzatok kéthetenkénti, illetve szükség szerinti cseréjét, tisztítását,
– szükség szerinti alsó és felsőruházatot, lábbelit,
– a személyes ruházat tisztítását,
– a tisztálkodáshoz szükséges szereket, igény szerint gondoskodik az ellátottak értéktárgyainak, pénzének megőrzéséről.
– az önálló életvitelhez szükséges hűtők kerülnek elhelyezésre.

Nappali ellátás:

A nappali ellátást nyújtó idősek klubja elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatásokra.
Célja az idős emberek egészségügyi, pszichés ellátása, tartalmas klubélet biztosítása azok részére, akik még koruknál fogva képesek bejárni.

A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

A demens személyek nappali ellátása a nappali ellátás részeként kerül megszervezésre.
A demens személyek nappali ellátására szervez:
• egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel
• folyamatos gondozói felügyeletet biztosít a nyitvatartási idő alatt

A demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján készítjük el.

A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásai az alábbiak:
– Szabadidős programok szervezése
– Hivatalos ügyek elintézése, annak megszervezése
– Életvitelre vonatkozó tanácsadás
– Életvezetés segítése
– Szükség szerint egészségügyi alapellátás megszervezése
– A szakellátáshoz való hozzájutás segítése.
– A hitélet rendszeres gyakorlása
– Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése

Étkeztetés:

A szociális étkeztetés megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az étkeztetés igénybevételénél szociálisan rászorultnak minősül
a) a 70. életévét betöltött személy, b) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, a hadigondozott, a rehabilitációs járadékos, öregségi járadékos, munkaképtelenségi járadékos, rokkantsági nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülő személy, c) tartósan beteg személy, d) fogyatékosságban, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy e) és a hajléktalan személy.
(2) A szociális rászorultságot a rendszeres pénzellátást megállapító határozat, a tartós betegséget, fogyatékosságot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget a háziorvos az orvosszakértői szerv szakvéleménye vagy a fekvő-beteg szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján igazolja.

A környezetünkben élő hajléktalan, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek részére lehetőséget biztosítunk az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget nyújtunk a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására. A szociális konyha alapszolgáltatási forma, ahol az étkeztetés keretében biztosított étel előállítása (melegítése) és kiszolgálása történik. Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodunk, a hét minden napján, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, mind a környezetünkben élő hajléktalan, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek részére, illetve segítséget nyújtunk a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására. Az étkeztetés kiszolgálására a több ellátási ponton van lehetőség. Az étkezés helyben fogyasztására a hét minden napján 12:30-tól, 13:30-ig van lehetőség. Az igénybevevők saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítását kiszállítással biztosítjuk. A kiszállítás a hét minden napján 12h-tól, 13-h-ig kerül megszervezésre.

A támogató szolgáltatás:

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
– A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen
– az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
– az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
– információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
– a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
– segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
– egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
– segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
– a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

A házi segítségnyújtás:

A házi segítségnyújtás megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen

a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
b) az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
c) közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
d) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,
e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
h) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
i) az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
j) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Oszd meg másokkal is!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
Nyíregyháza, Kemecsei utca 28.
Irányítószám: 4431
Ország: Hungary
Fenntartó: Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
Alapítás éve: 2004
Telefonszám: +36 42 475 085
E-mail: nyvrek.kalvineum@gmail.com
fodrász
igény szerinti foglalkozások
lift
kézműves foglalkozás
gyógytorna
kert
kirándulások
családi nap

Intézmények összehasonlítása

Hasonló találatok

István Református Támogató és Házigondozó Szolgálat

Oszd meg másokkal is! ...
Oszd meg másokkal is! ...

Molnár Mária Református Támogató Szolgálat

Szolgáltatásaink: – fogyatékkal élők segítése, felügyelete, ügyintézésben segítségnyújtás ...
Szolgáltatásaink: – fogyatékkal élők segítése, felügyelete, ügyintézésben segítségnyújtás – személyszállítás Oszd meg másokkal is! ...

Gondviselés Háza Református Idősek Otthona

orvosi ellátás, szakorvosi ellátás, mentálhigiéniás ellátás, lelki gondozás, ...
orvosi ellátás, szakorvosi ellátás, mentálhigiéniás ellátás, lelki gondozás, lelkész, vallásgyakorlás, Oszd meg másokkal is! ...