Keresési találatok

Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona

Az intézmény 133 férőhelyen értelmi, illetve pszichoszociális fogyatékossággal élő felnőttnek biztosít ápoló-gondozó otthoni ellátást.

A támogatott lakhatás szolgáltatást 56 személy veheti igénybe.
A saját otthonukban élő értelmileg és halmozottan akadályozott egyéneket segíti a 30 férőhelyes nappali intézmény és a támogató szolgáltatás.
Az intézmény bemutatása
A Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona egy, lakások céljára készült, négyszintes épületben kapott helyet. Az intézmény 1953-tól rendelkezik működési engedéllyel.
Az ápoló-gondozó otthon – az ország egész területéről fogadja az értelmileg akadályozott felnőtteket, valamint pszichiátriai betegeket.
Ezen egységek rendelkeznek ebédlővel, társalgóval, foglalkoztató-helyiségekkel, tréningkonyhával. Tornaszoba, zeneterápiás terem és kreatív műhely áll a szolgáltatást igénybe vevő személyek rendelkezésére.
A teljes ellátás mellett hangsúlyos szerepe van az otthonban a mindennapok hasznos és értelmes tartalommal való kitöltésének:
– Az intézmény saját kerámiaműhelyéből, illetve a munkalehetőséget biztosító célszervezetek műhelyeiből igényes, piacképes termékek kerülnek ki.
– A kulturális, sport és munkajellegű foglalkozások rendkívül fontosak, hisz sikerélményhez juttatják lakókat, és feltárhatják új, vagy elfeledett képességeiket.
– Intézményben színjátszó és playback csoport, énekkar, zenekar, dobcsapat, tánccsoport és sportkör működik.
Az 1998-ban megkezdett desinstitucionalizáció keretében épültek a lakóotthonok.
2013. év utolsó napján megszűnt ezen szolgáltatás. 2014. január 1-től az átminősített lakóotthonokban, és egy lakótelepi lakásban, 56 fő részére biztosított a támogatott lakhatás.
A fogyatékosok nappali intézményében Mohácsról és a kistérség 43 településéről 30 fő részesülhet fejlesztésben, foglalkoztatásban.
A nappali intézmény és a támogató szolgáltatás elsődlegesen abban nyújt segítséget, hogy a fogyatékos személyek a lehető legtovább élhessenek lakókörnyezetükben, saját otthonukban.

Valamennyi ellátási formában arra törekszünk, mindenki csak olyan mértékben részesüljön segítségben, amennyire ténylegesen rászorul, és a segítségnyújtás mértéke fokozatosan csökkenjen. Célunk, a hagyományos gondozás és ellátás helyett az individuális kísérés, a kooperáció, a participáció, a mindennapos problémák megoldásához nyújtott segítség (asszisztencia) megteremtése.
Ápolást-gondozást nyújtó intézmény
bemutatása
Mohács-Kölked Református Társegyházközség ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményt működtet az értelmileg és halmozottan akadályozott személyeknek, illetve pszichiátriai betegeknek – akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek – nyújt teljes körű ellátást, azaz legalább napi háromszori étkeztetést, szükség szerint ruházatot, textíliát, lakhatást, mentális gondozást, egészségügyi ellátást.
Az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően az értelmileg és halmozottan akadályoztatott személyek, illetve pszichiátriai betegek ellátását külön gondozási egységekben szervezi az intézmény.
A szolgáltatás célja azon értelmileg és halmozottan fogyatékos személyek bentlakásos intézeti ellátása, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Alapfeladatunk biztosítani a személyek fogyatékosságának megfelelő szinten tartó, képességfejlesztő, szociális foglalkoztatást, továbbá sport-és szabadidős tevékenység végzését is. Szolgáltatásunkat úgy szervezzük, hogy a fogyatékos személy számára az állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen.
Az intézmény azon krónikus pszichiátriai betegek részére nyújt bentlakásos (ápoló-gondozó) otthoni ellátást, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.
Az ellátást szóban vagy írásban lehet kérelmezni.
A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a 9/1999. (XI.24) SzCsM rendeletben meghatározott orvosi igazolást, a jövedelem és vagyonnyilatkozatot.
A fogyatékos személyek otthonában történő elhelyezés feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat.
A pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve – amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül – a fekvő beteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének – az intézménybe történő felvételt megelőző – három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.
A soron kívüli elhelyezési igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Soron kívüli elhelyezést – a tárgyi feltételek miatt – csak az intézményben rendelkezésre álló üres helyekre lehet biztosítani.
Az 1993. évi III. tv.117/C. §-ban foglaltaknak megfelelően a Mohács-Kölked Református Társegyházközség, mint a Pándy Kálmán Otthon fenntartójaa pszichiátriai betegek, illetve fogyatékos személyek ápoló-gondozó egységeiben max.10-10 férőhelyet jelölt ki, amelyek betöltése belépési hozzájárulás fizetéséhez kötött. Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől.

A szolgáltatás igénybevételének időpontjában – az 1993. évi III. tv. 94/C. § (1) b, pontja szerint, a fenntartó megbízásából – az otthon vezetője és a szolgáltatást igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.
Térítési díjjal kapcsolatos egyéb információk:
Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója, Mohács – Kölked Református Társegyházközség Presbitériuma, évente kétszer állapíthatja meg.
Összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.
A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
Az ellátott, illetve más személy az intézménnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a jogszabályban előírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli. A költségek megtérítésének teljes összege kizárólag a szerződésben meghatározott célokra fordítható.
Támogatott lakhatás
pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek
részére

A Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona működésében lévő támogatott lakhatás által – fogyatékos személyek, valamint pszichiátriai betegek részére – biztosított szolgáltatások:
– a lakhatási szolgáltatás
– az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében – a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett – esetvitel.
– az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatás
– az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén:
az étkezés megszervezésében nyújtott segítség
az ápolás-gondozás
a fejlesztés
a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.
Az élelmiszerek beszerzését a támogatott lakhatást igénybe vevő személyek önállóan vagy segítséggel maguk végzik, a készételt különböző főzőhelyeken vásárolják, vagy maguk készítik.
A szolgáltató az ápolást-gondozást a támogatott lakhatás keretébe tartozó ápoló-gondozó team munkatársaival, a fejlesztő programokat az esetfelelősök, kísérő támogatást biztosító munkatársak, vagy a nappali intézmény szakdolgozói, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat pedig az esetfelelősök, a kísérő támogatást biztosító munkatársak vagy a támogató szolgáltatás munkatársai segítségével biztosítja.
A támogatott lakhatás nyitottan szerveződik, a rendezvényekre, programokra a közeli hozzátartozók részvétele biztosított.
A támogatott lakhatásban folyamatosan biztosított az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátása. Ennek keretében a segítő folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén aktívan alakítja az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos döntéseit, életvitelét.
A támogatott lakhatásban biztosított a szükséges egészségügyi ellátás szervezése. A segítő támogatást biztosító munkatárs aktív kapcsolatot tart fenn az ellátást igénybe vevők kezelőorvosával, szakorvosával, valamint a hozzátartozókkal.
A támogatott lakhatásban biztosított egészségügyi ellátás keretében a szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz, illetve kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról, valamint a szolgáltatást igénybe vevő személy gyógyszer, gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról – a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján – gondoskodik a szolgáltató.
A támogatott lakhatás – kérelemre – a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható, amelyet az igénybevevő szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legkésőbb az első szükségletfelmérés időpontját követő másfél év múlva, ezt követően pedig legalább három évente meg kell ismételni.
A szolgáltatás igénybevételének időpontjában – az 1993. évi III. tv. 94/C. § (1) b, pontja szerint, a fenntartó megbízásából – az otthon vezetője és a szolgáltatást igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

Térítési díjjal kapcsolatos egyéb információk:
A személyes gondolkodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, melyet a támogatott lakhatás fenntartója, évente kétszer állapíthat meg. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a – szolgáltatási tartalom alapján – ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.
A támogatott lakhatás személyi térítési díja a lakhatási költségekből, és a komplex szükségletfelmérés alapján igénybe vett egyéb szolgáltatások térítési díjából adódik össze.
Az intézmény fenntartója 5-5 férőhelyet jelölt ki, amelyek betöltése belépési hozzájáruláshoz kötött.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Szolgáltatás bemutatása
A nappali ellátás a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, de felügyeltre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, további igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A szolgáltatás indokolt esetben olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője, vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.
A nappali ellátás segítséget nyújt a szociálisan rászoruló fogyatékos személyek részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. Lehetővé válik, hogy a szolgáltatást igénybe vevő akadályoztatott személyek a jelenleginél teljesebb életet éljenek, hogy helyzetük, életfeltételeik javuljanak, terheik csökkenjenek, növekedjen önállóságuk, önellátó képességük, önrendelkezésük, egészségi, szellemi és mentális állapotuk függvényében munkavállalóként jelenhessenek meg a munkaerő-piacon.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ellátást írásban lehet kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló, szakértői véleményt, vagy a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet. A szolgáltatást igénylő személyeket csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál nem lehet hosszabb.
A szolgáltatás igénybevételének időpontjában az intézmény vezetője a szolgáltatást igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.
Térítési díjjal kapcsolatos egyéb információk
Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg.
Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.
A kötelezett által fizetendő térítési díj a személyi térítési díj), mely nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
A személyi térítési díj összege a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

Támogató szolgáltatás
bemutatása

A támogató szolgáltatás igénybe vételére jogosult az a fogyatékos személy, aki mozgásszervi, érzékszervi, vagy mentális fogyatékossága miatt a társadalmi életben való részvételében tartósan korlátozott.
A szolgáltatás valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó aktív személyre kiterjed, szolgáltatásai az egyéni szükséglethez igazodnak.
A támogató szolgáltatás a fogyatékkal élő emberek és családtagjaik számára – saját
lakókörnyezetükben – személyre szabott, komplex segítő feladatokat, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez.
Fogyatékosság jellegének megfelelő szolgáltatás
Szállító szolgáltatás
 Alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása A szolgálat az ellátottak egyéni igényeihez igazodik. A rövid, vagy hosszú távú útvonalon – igény szerint – személyi segítőt is biztosít.
 Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása
 Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás
 Jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása
 Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához,
 Egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása
 Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához,
 Fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése

Oszd meg másokkal is!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
Mohács, Újváros 10.
Megye:
Irányítószám: 7700
Ország: Hungary
Alapítás éve: 1953
Telefonszám: +36 69 322 345, +36 20 3196103
E-mail: pandyk@invitel.hu
zenefoglalkozás
Bibliaóra
fodrász
nyaralás
kis létszámú gondozási egység
részleges akadálymentesítés
igény szerinti foglalkozások
snoezelen szoba
lift
kézműves foglalkozás
kert
kirándulások
családi nap

Intézmények összehasonlítása

Hasonló találatok

István Református Támogató és Házigondozó Szolgálat

Oszd meg másokkal is! ...
Oszd meg másokkal is! ...

Molnár Mária Református Támogató Szolgálat

Szolgáltatásaink: – fogyatékkal élők segítése, felügyelete, ügyintézésben segítségnyújtás ...
Szolgáltatásaink: – fogyatékkal élők segítése, felügyelete, ügyintézésben segítségnyújtás – személyszállítás Oszd meg másokkal is! ...

Kerényi Béla Református Diakóniai Intézmények

„Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben ...
„Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget…”             2.Pét.   Intézményünk középsúlyos értelmi fogyatékos embertársaink ...